Beni Hatırla
Meclis Kararları
Ay Bazlı Sorgulama
Gün Bazlı Sorgulama
 
*Tarih Aralığı
-
Karar No
İçerik
Karar Tarihi Karar Numarası Konusu Müdürlük Özet İçeriği
10/05/20192019/68KOMİSYON KARARININ KABUL EDİLMESİ42284874 İmar ve Şehircilik MüdürlüğüErzurum İli Yakutiye İlçesi, İstasyon Mahallesi, ada:10, parsel:160-161-162-163-197-198-199-201-202-203'de kayıtlı bulunan taşınmazla ilgili 17/09/2018 tarihli Mustafa GÜNGÖR, Ahmet YAĞCI, Bilent İŞ, Behiye DİNLER, İbrahim YILDIRIM, Mustafa ARAS, Ali ÇELEBİ'ye ait talep, 10/05/2019 tarihinde toplanan İmar Komisyonunda değerlendirilerek, " Erzurum İli Yakutiye İlçesi, İstasyon Mahallesi, ada:10'da bulunan Ortaokul alanı için 17/09/2018 tarihli Mustafa GÜNGÖR, Ahmet YAĞCI, Bilent İŞ, Behiye DİNLER, İbrahim YILDIRIM, Mustafa ARAS, Ali ÇELEBİ'ye ait dilekçe ile yapılan talebe istinaden İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan 02/10/2018 tarih ve 26901492-750-E.17994122 sayılı "Milli Eğitim Bakanlığı aleyhine kamulaştırma külfeti ortaya çıkacağından ada:10, 382 parselin imar planında Eğitim Tesis Alanı olarak ilan edilmesi ve ada:10 parsel:160-161-162-163-197-198-199-200-201-202-203 nolu parsellerin ise eski plan lejantına uygun olarak planlanması" görüş yazısına göre hazırlanan plan değişikliğinde, 1 nolu parselin mevcuttaki gibi Çocuk Oyun Alanı olarak; Maliye Hazinesine ait 204 ve 205 nolu parsellerin 308 nolu parselle beraber Ortaokul Alanı olarak; 206 nolu parselin de 160-161-162-163-197-198-199-200-201-202-203 nolu parsellerle beraber Bitişik Nizam 5 katlı ön bahçe mesafesi 5 metre, Ortaokul Alanına cephe alan arka bahçe mesafesinden 3 metre çekme mesafeli Konut Alanı olarak planlara işlenmesi komisyonumuz tarafından kabul edilmiştir." şeklinde karar verilmiştir. Konuyla ilgili talebin incelenmesini isteyen Başkanlık Makamının İmar İşleri ve Şehircilik Müdürlüğü çıkışlı 10.05.2019 tarih ve 42284874/819 01/837 sayılı sunuş yazısının okunması üzerine yapılan müzakere sonucunda;
10/05/20192019/67BÜTÇE62966346 Mali Hizmetler MüdürlüğüBelediyemiz 2018 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesapları hazırlanarak 06/05/2019 tarihli Meclis oturumuna sunulmuş ve 2019/44 sayılı Meclis kararı ile Bütçe ve Kesin Hesap Komisyonuna incelenmek üzere havale olunmuştur. Komisyon 07-08-09/05/2019 tarihlerinde toplanarak incelemelerde bulunmuş ve raporunu hazırlamıştır. 2018 yılı Belediyemiz Bütçe Kesin Hesaplarının 5393 Sayılı Belediye Kanununun 34/a ve 64. maddeleri, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 42. maddesi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesi doğrultusunda görüşülerek bir karara bağlanması hususunda Konuyla ilgili talebin incelenmesini isteyen Başkanlık Makamının Mali Hizmetler Müdürlüğü çıkışlı 09.05.2019 tarih ve 62966346-149-76 sayılı sunuş yazısının okunması üzerine yapılan müzakere sonucunda;
06/05/20192019/66BORÇLANMA YETKİSİ94831259 Harita ServisiMülkiyeti Bayram TURAN' a ait, Kavak Mahallesi, 5514 ada, 31 nolu parselde kayıtlı 43,20 m2 lik taşınmaz 08.01.1998 Tarihinde kapatılan Kazın Karabekir Belediyesi tarafından, ihale yolu ile kendisine satılmış ve adına tescil edilmiştir. Ancak bu parseli kapsayan diğer parseller için yapılan plan tadilatı İdare Mahkemesi tarafından eski haline dönüştürülerek, park alanı olarak kalmasına karar verilmiştir. Bu nedenle ilgili şahsa 5514 ada, 31 nolu parselde kayıtlı 43,20 m2 lik taşınmaza karşılık 26.06.2009 Tarih - 250 sayılı Encümen Kararı ile 7366 ada, 4 nolu parselde kayıtlı 375,34 m2 lik taşınmaz verilmiştir. Ancak Belediyemize ait taşınmaz üzerine SGK Kurumu tarafından haciz konulduğundan haciz işlemi sonuçlandırılamamıştır. Daha sonra Yakutiye İlçe Belediyesi, Sosyal Güvenlik Kurumuna ait borçlarına mahsuben, Belediyemize ait muhtelif yerlerde bulunan taşınmazları vererek borçlarımız mahsup edilmiştir. Gerçekleştirilen bu mahsup işleminde Bayram TURAN' a verilen, 7366 ada, 4 parselde kayıtlı 375,34 m2 lik taşınmazda SGK ya devredilmiştir. Bu sebeple Bayram TURAN' a ait , 5514 ada, 31 parselde kayıtlı taşınmaz ile Yakutiye İlçe Belediyesine ait, 7438 ada, 9 nolu parselde kayıtlı taşınmazın karşılıklı takas edilerek; 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 26. Maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi gereğince takas işleminin yapılması için; Yüce Meclisce Encümene yetki verilmesi için Konunun Yüce Meclisce görüşülmesini isteyen Başkanlık Makamının İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Harita Servisi çıkışlı 03/05/2019 tarih ve 94831259/769 01/157 sayılı sunuş yazısının okunması üzerine yapılan müzakere sonucunda;
06/05/20192019/65KOMİSYON KARARININ KABUL EDİLMESİ42284874 İmar ve Şehircilik MüdürlüğüErzurum İli Yakutiye İlçesi, İstasyon Mahallesi, ada:10, parsel:160-161-162-163-197-198-199-201-202-203'de kayıtlı bulunan taşınmazla ilgili 17/09/2018 tarihli Mustafa GÜNGÖR, Ahmet YAĞCI, Bilent İŞ, Behiye DİNLER, İbrahim YILDIRIM, Mustafa ARAS, Ali ÇELEBİ'ye ait talep, 19/04/2019 tarihinde toplanan İmar Komisyonunda değerlendirilerek, "Erzurum İli Yakutiye İlçesi, İstasyon Mahallesi, ada:10'da bulunan Ortaokul alanı için 17/09/2018 tarihli Mustafa GÜNGÖR, Ahmet YAĞCI, Bilent İŞ, Behiye DİNLER, İbrahim YILDIRIM, Mustafa ARAS, Ali ÇELEBİ'ye ait dilekçe ile yapılan talebe istinaden İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan 02/10/2018 tarih ve 26901492-750-E.17994122 sayılı "Milli Eğitim Bakanlığı aleyhine kamulaştırma külfeti ortaya çıkacağından ada:10, 382 parselin imar planında Eğitim Tesis Alanı olarak ilan edilmesi ve ada:10 parsel:160-161-162-163-197-198-199-200-201-202-203 nolu parsellerin ise eski plan lejantına uygun olarak planlanması" görüş yazısına göre hazırlanan plan değişikliğinde, 382 nolu parselin Ortaokul Alanı olarak ; 1 nolu parselin mevcuttaki gibi Çocuk Oyun Alanı olarak ; 204-205 ve 206 nolu parsellerin Maliye Hazinesinden İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsisi yapılmadığından dolayı, 160-161-162-163-197-198-199-200-201-202-203 nolu parsellerle beraber Bitişik Nizam 5 katlı Konut Alanı olarak planlara işlenmesi komisyonumuz tarafından kabul edilmiştir." şeklinde karar verilmiştir.Konuyla ilgili talebin incelenmesini isteyen Başkanlık Makamının İmar İşleri ve Şehircilik Müdürlüğü çıkışlı 02.05.2019 tarih ve 42284874/819 01/793 sayılı sunuş yazısının okunması üzerine yapılan müzakere sonucunda;
06/05/20192019/64KOMİSYON KARARININ KABUL EDİLMESİ42284874 İmar ve Şehircilik MüdürlüğüErzurum İli Yakutiye İlçesi, Karaköse Mahallesi, ada:5582, parsel:5'de kayıtlı bulunan taşınmazla ilgili 31/01/2019 tarihli Nevzat Utkan ILICALI'ya ait talep, 19/04/2019 tarihinde toplanan İmar Komisyonunda değerlendirilerek, "Erzurum İli Yakutiye İlçesi, Karaköse Mahallesi, ada:5582, parsel:5 'in Güney Cephesindeki ada kenarının mevcutta bulunan binaya göre düzenlenmesi Komisyonumuzca kabul edilmiştir." şeklinde karar verilmiştir. Konuyla ilgili talebin incelenmesini isteyen Başkanlık Makamının İmar İşleri ve Şehircilik Müdürlüğü çıkışlı 02.05.2019 tarih ve 42284874/819 01/791 sayılı sunuş yazısının okunması üzerine yapılan müzakere sonucunda;
06/05/20192019/63KOMİSYON KARARININ KABUL EDİLMESİ42284874 İmar ve Şehircilik MüdürlüğüErzurum İli Yakutiye İlçesi, Değirmenler Mahallesi, ada:11112, parsel:126'da kayıtlı bulunan taşınmazla ilgili 11/07/2018 tarihli Nevzat Utkan ILICALI'ya ait talep, 19/04/2019 tarihinde toplanan İmar Komisyonunda değerlendirilerek, "Erzurum İli Yakutiye İlçesi, Değirmenler Mahallesi, ada:11112, parsel:126 nolu parselde TCDD Alt Yapı Yatırımları Genel Müdürlüğü Projeleri dikkate alınmak kaydıyla, E=0.40, Yençok:9.50 m yapılaşma koşullu, Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı olarak hazırlanan İlave İmar Planı Komisyonumuz tarafından kabul edilmiştir." şeklinde karar verilmiştir. Konuyla ilgili talebin incelenmesini isteyen Başkanlık Makamının İmar İşleri ve Şehircilik Müdürlüğü çıkışlı 02.05.2019 tarih ve 42284874/819 01/790 sayılı sunuş yazısının okunması üzerine yapılan müzakere sonucunda;
06/05/20192019/62EVRAKIN KOMİSYONA HAVALE DİLMESİ42284874 İmar ve Şehircilik MüdürlüğüErzurum İli Yakutiye İlçesi, Soğukçermik ve Kavak Mahallelerinde I46B06B2A, I46B06B2B, I46B06B1C, I46B06B2D, I46B06B2C, I46B07A1D, I46B06B4B, I46B06B3A, I46B06B3B, I46B06B4C, I46B06B3D, I46B06B3C, I46B07A4D, I46B06C1A, I46B06C1B, I46B06C2A, I46B06C2B, I46B06C1D, I46B06C1C, I46B06C2D, I46B06C4B, I46B06C3A, paftaları içerisinde kalan İlave Revizyon İmar Planının görüşülmesi için Konunun Yüce Meclisce görüşülmesini isteyen Başkanlık Makamının İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çıkışlı 02/05/2019 tarih ve 42284874/819 01/789 sayılı sunuş yazısının okunması üzerine yapılan müzakere sonucunda;
06/05/20192019/61EVRAKIN KOMİSYONA HAVALE DİLMESİ42284874 İmar ve Şehircilik MüdürlüğüErzurum İli Yakutiye İlçesi, Soğukçermik Mahallesi İ46B02D4C-İ46B02D4D-İ46B07A1A-İ46B07A1B paftaları içerisinde kalan ekli krokide sunulan plan değişikliğinin görüşülmesi için Konunun Yüce Meclisce görüşülmesini isteyen Başkanlık Makamının İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çıkışlı 02/05/2019 tarih ve 42284874/819 01/786 sayılı sunuş yazısının okunması üzerine yapılan müzakere sonucunda;
06/05/20192019/60EVRAKIN KOMİSYONA HAVALE DİLMESİ42284874 İmar ve Şehircilik MüdürlüğüErzurum İli Yakutiye İlçesi, Hacıcuma Mahallesi İ46B06C4A-İ46B06C4B-İ46B06C4C paftaları içerisin de kalan Hacıcuma Kentsel Dönüşüm alanında yapılan plan değişikliği talep edilmektedir. Konunun Yüce Meclisce görüşülmesini isteyen Başkanlık Makamının İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çıkışlı 02/05/2019 tarih ve 42284874/819 01/786 sayılı sunuş yazısının okunması üzerine yapılan müzakere sonucunda;
06/05/20192019/59KOMİSYON KARARININ KABUL EDİLMESİ42284874 İmar ve Şehircilik MüdürlüğüErzurum İli Yakutiye İlçesi, İstasyon Mahallesi, ada:6746, parsel:3'de kayıtlı bulunan taşınmazla ilgili 30/10/2018 tarihli Nizamettin ÖZYAY'a ait talep, 19/04/2019 tarihinde toplanan İmar Komisyonunda değerlendirilerek "Erzurum İli Yakutiye İlçesi, İstasyon Mahallesi, ada:6746, parsel:3'de kayıtlı bulunan yerle ilgili yapılan plan değişikliğinde parselin Kuzeybatısına taşınan caminin minaresi ile beraber yüksekliği bina kitlelerinin yüksekliğini geçmeyeceğinden ve caminin yapım aşamasında minarenin konumunun kontrolü yapılarak diğer konut adalarını etkilemeyecek şekilde yapılmasına Karar verilmiş olup plan tadilatına yapılan itiraz red edilmiştir." şeklinde karar verilmiştir. Konuyla ilgili talebin incelenmesini isteyen Başkanlık Makamının İmar İşleri ve Şehircilik Müdürlüğü çıkışlı 30.04.2019 tarih ve 42284874/819 01/782 sayılı sunuş yazısının okunması üzerine yapılan müzakere sonucunda;
12345678
Online Ziyaretçi Sayısı : 11