E-Belediye Uygulaması
Meclis Kararları
Ay Bazlı Sorgulama
Gün Bazlı Sorgulama
 
*Tarih Aralığı
-
Karar No
İçerik
Karar Tarihi Karar Numarası Konusu Müdürlük Özet
08/10/20212021/128ARŞİVLEME42284874 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
08/10/20212021/127BÜTÇE62966346 Mali Hizmetler MüdürlüğüBelediyemiz 2022 Mali Yılı Bütçe tasarısı, 2023-2024 mali yıllarına ait gelir ve gider tahminleri ile 2022 Mali yılı gelir tarifesi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 62. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe yönetmeliğinin 24. maddesine istinaden hazırlanarak Meclis Başkanlığınca Bütçe ve Kesin Hesap Komisyonuna havale edilmiş olup, Komisyonca görüşülmüştür. 2022 mali yılı Bütçe tasarısı ve Gelir Tarifesinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b ve 62. maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27. maddesine istinaden Yüce Meclisçe görüşülmesini isteyen Başkanlık Makamının Mali Hizmetler Müdürlüğü çıkışlı 08/10/2021 tarih ve E-62966346-841.01.01-8088 sayılı sunuş yazısının okunması üzerine yapılan müzakere sonucunda;
04/10/20212021/126ARŞİVLEME66602527 Emlak ve İstimlak MüdürlüğüErzurum İli, Yakutiye İlçesi Kavak mahallesi, 5513 ada, 2, 3, 4 nolu parseller İmar Planlarında yeşil alana isabet ettiğinden, taşınmaz sahibi tarafından kamulaştırılması talep edilmiştir. Yukarıda yer alan talepler Müdürlüğümüz tarafından incelenmiş olup ilgili kanun, yönetmelik ve mevzuat hükümlerine uygun olduğu görülmüştür. Bahse konu taşınmazların, Belediyemizin taşınmazları ile Takas-Trampa yapılması yada ücreti mukabilinde kamulaştırılabilmesi için, beş (5) yıllık kamulaştırma programına alınarak, kamulaştırılması yada Takas-Trampa yapılması, konuyla ilgili talebin Yüce Meclisçe görüşülmesini isteyen Başkanlık Makamının Emlak ve İstimlak Müdürlüğü çıkışlı 04/10/2021 tarih ve E-66602527-949-7869-1 sayılı sunuş yazısının okunması üzerine yapılan müzakere sonucunda;
04/10/20212021/125ARŞİVLEME66602527 Emlak ve İstimlak MüdürlüğüErzurum İli, Yakutiye İlçesi İstasyon Mahallesi, 10 ada, 90 nolu parsel İmar Planlarında yol alanına isabet ettiğinden, taşınmaz sahibi tarafından kamulaştırılması talep edilmiştir. Yukarıda yer alan talepler Müdürlüğümüz tarafından incelenmiş olup ilgili kanun, yönetmelik ve mevzuat hükümlerine uygun olduğu görülmüştür. Bahse konu taşınmazın, Belediyemizin taşınmazları ile Takas - Trampa yapılması yada ücreti mukabilinde kamulaştırılabilmesi için, beş (5) yıllık kamulaştırma programına alınarak, kamulaştırılması yada Takas - Trampa yapılması, konuyla ilgili talebin Yüce Meclisçe görüşülmesini isteyen Başkanlık Makamının Emlak ve İstimlak Müdürlüğü çıkışlı 04/10/2021 tarih ve E-66602527-949-7869-2 sayılı sunuş yazısının okunması üzerine yapılan müzakere sonucunda;
04/10/20212021/124ARŞİVLEME66602527 Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Erzurum İli, Yakutiye İlçesi İstasyon Mahallesi, 5609 ada, 2 nolu parsel İmar Planlarında park alanına isabet ettiğinden, taşınmaz sahibi tarafından kamulaştırılması talep edilmiştir. Yukarıda yer alan talepler Müdürlüğümüz tarafından incelenmiş olup ilgili kanun, yönetmelik ve mevzuat hükümlerine uygun olduğu görülmüştür. Bahse konu taşınmazın, Belediyemizin taşınmazları ile Takas-Trampa yapılması, ya da ücreti mukabilinde kamulaştırılabilmesi için, beş (5) yıllık kamulaştırma programına alınarak, kamulaştırılması ya da Takas - Trampa yapılması, konuyla ilgili talebin Yüce Meclisçe görüşülmesini isteyen Başkanlık Makamının Emlak ve İstimlak Müdürlüğü çıkışlı 04/10/2021 tarih ve E-66602527-949-7869-3 sayılı sunuş yazısının okunması üzerine yapılan müzakere sonucunda;
04/10/20212021/123Mevzi İmar Planı42284874 İmar ve Şehircilik MüdürlüğüYakutiye İlçe Belediye Meclisinin 06.03.2017 tarih 22, 23, 24, 25, 26 sayılı Meclis Kararları ve Erzurum Büyükşehir Belediyesinin 11.05.2018 tarih ve 228 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan 2. Etap 1/1000 Ölçekli Revizyon İmar Planı; T.C. Erzurum 1. İdare Mahkemesi 2020/33 Esas ve 2020/537 Karar ile iptal edilmiştir. Söz konusu Meclis Kararlarına istinaden aşağıdaki tabloda bulunan paftaları kapsayan alanda bilirkişi raporuna göre yeniden revizyon imar planlarının hazırlanarak revize edilmesi talebi için 05.07.2021 tarihinde Belediye Meclisi tarafından görüşülmüş olup Komisyona havalesi gerçekleşmiştir. 01.10.2021 tarihinde İmar Komisyonu tarafından yerinde ve paftasında yapılan incelemede, "Yakutiye İlçe Belediye Meclisinin 06.03.2017 tarih 22, 23, 24, 25, 26 sayılı Meclis Kararları ve Erzurum Büyükşehir Belediyesinin 11.05.2018 tarih ve 228 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan 2. Etap 1/1000 Ölçekli Revizyon İmar Planı; T.C. Erzurum 1. İdare Mahkemesi 2020/33 Esas ve 2020/537 Karar ile iptal edilmiştir. Bu alanda yapılan çalışmalar sonucunda Yakutiye İlçe sınırlarını kapsayan bütün alanda plan bütünlüğünün olmaması, uygulamadaki Onaylı Revizyon İmar Planından sonra tadilat taleplerinin artması, uygulamada Karayolları Bölge Müdürlüğünün yapmış olduğu kavşak projelerinin Revizyon İmar Planına uygun olmaması, mevcutta bulunan Teknik altyapı durumlarının planda işli olmaması, onaylı planlara istinaden yapılan imar uygulamalarında DOP oranının %45'i aşmasından dolayı kamu alanlarının oluşturulamaması sonunda belediyemize kamulaştırma maliyeti çıkması, uygulamadaki imar planlarından sonra Yakutiye Belediyesi'ne açılan davaların çözüme kavuşması gibi sebeplerden dolayı yukarıdaki listede belirtilen paftalara ilave olarak uygulamada olan imar planı sınırının tamamını içine alacak şekilde aşağıdaki paftaları kapsayan yaklaşık 7000 hektarlık alanda Revizyon İmar Planı çalışmasının yapılmasına karar verilmiş olup; Bu çalışma yapılırken; " Yakutiye Belediyesine açılan hukuksal konuların kamu yararı ve vatandaş sorunları gözetilerek çözüme kavuşturulmasına, " Mekânsal planlar yapım yönetmeliğinde belirtilen standartlara uygun donatı alanları oluşturulmasına ve eski donatılarının m² si korunarak ilave sosyal donatı oluşturulmasına, " DOP oranı %45'e çıkartılması sonucunda bütün kamu alanları yeniden düzenlenerek belediyemize kamulaştırma maliyeti çıkartılmamasına, " Planlama alanında sosyal donatıların yer seçimi yapılırken mekânsal planlar yapım yönetmeliğinde belirtilen yürüme mesafeleri dikkate alınarak planlanmasına, " Arazideki mevcut durumla plandaki durum arasında yapılaşma biçimlerinin düzeltilmesine ve mülkiyet sınırlarına göre ada kenarlarının düzenlenmesi, " Sürekliliği olmayan ulaşım güzergâhlarının plan kademelenmesine göre düzenlenmesine " Revizyon imar planına yapılan Kentsel dönüşüm planlarının plan bütünlüğünün korunarak eklenmesine, " Uygulamada Karayolları Bölge Müdürlüğünün yapmış olduğu kavşak projelerinin Revizyon İmar Planına işlenmesine, " Teknik altyapıyla ilgili olarak gerekli kurumlardan alınan verilerin Revizyon İmar Planına işlenmesine ve aşağıdaki listede buluna tüm paftaların I46B06A1A, I46A10A3C, I46A09A1A, I46A15A1A, I46B06A1B, I46A10A3D, I46A09A1B, I46A15A1B, I46B06A1C, I46A10A4C, I46A09A1C, I46A15A1C, I46B06A1D, I46A10B1B, I46A09A1D, I46A15A1D, I46B06A2A, I46A10B2A, I46A09A2A, I46A15A2A, I46B06A2B, I46A10B2B, I46A09A2B, I46A15A2B, I46B06A2C, I46A10B2C, I46A09A2C, I46A15A2C, I46B06A2D, I46A10B2D, I46A09A2D, I46A15A2D, I46B06A3A, I46A10B3A, I46A09A3A, I46A15A3A, I46B06A3B, I46A10B3B, I46A09A3B, I46A15A3B, I46B06A3C, I46A10B3C, I46A09A4B, I46A15A3C, I46B06A3D, I46A10B3D, I46A09A1A, I46A15A3D, I46B06A4A, I46A10B4A, I46A09B1B, I46A15A4B, I46B06A4B, I46A10B4B, I46A09B1C, I46A15A4C, I46B06A4C, I46A10B4C, I46A09B1D, I46A15B1A, I46B06A4D, I46A10B4D, I46A09B2A, I46A15B1B, I46B06B1A, I46A10C1A, I46A09B4A, I46A15B1C, I46B06B1B, I46A10C1B, I46B11A1A, I46A15B1D, I46B06B1C, I46A10C1C, I46B11A1B, I46A15B2A, I46B06B1
04/10/20212021/122BÜTÇE62966346 Mali Hizmetler MüdürlüğüBelediyemiz 2022 Mali Yılı Bütçe Tasarısı, 2023-2024 Mali Yıllarına Ait Gelir ve Gider Tahminleri ile 2022 Mali Yılı Gelir Tarifesi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 62. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 24. maddesine istinaden hazırlanarak Encümen Başkanlığına sunulmuş olup, Encümence 27/08/2021 tarih ve 2021/284 sayılı yazısı ile karar verilmiştir. 2022 Mali Yılı Bütçe Tasarısı ve Gelir Tarifesinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b ve 62. maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27. maddesine istinaden, yukarıda yer alan talepler Müdürlüğümüz tarafından incelenerek ilgili kanun, yönetmelik ve mevzuat hükümlerine uygundur. Konuyla ilgili talebin Yüce Meclisçe görüşülmesini isteyen Başkanlık Makamının Mali Hizmetler Müdürlüğü çıkışlı 17/09/2021 tarih ve E-62966346-841.01.01-7426 sayılı sunuş yazısının okunması üzerine yapılan müzakere sonucunda;
04/10/20212021/121ARŞİVLEME67447805 İnsan Kaynakları ve Eğt. Md.Belediyemizde, 6331 sayılı "İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu" madde 4 ve "İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik" madde 8 ile konuyla ilgili farklı kurumlar tarafından çıkarılmış mevzuata dayanılarak hazırlanan, Yakutiye Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği İç Yönergesi hazırlanmış ve ekte sunulmuştur. 6331 sayılı "İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu" ve "İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik" uyarınca Yakutiye Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği İç Yönergesi için Meclis kararı alınması hususunda yukarıda yer alan talepler Müdürlüğümüz tarafından incelenerek ilgili kanun, yönetmelik ve mevzuat hükümlerine uygundur. Konuyla ilgili talebin Yüce Meclisçe görüşülmesini isteyen Başkanlık Makamının İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü çıkışlı 27/09/2021 tarih ve E-67447805-900-7668 sayılı sunuş yazısının okunması üzerine yapılan müzakere sonucunda;
04/10/20212021/120ARŞİVLEME67447805 İnsan Kaynakları ve Eğt. Md.Belediyemizde mevcut Müdürlüklerin Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikleri, her müdürlüğün kendisi tarafından hazırlanıp güncellenerek ekte sunulmuştur. Güncellenen Müdürlüklerimizin Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikleri Meclisimizce onaylanması işlemleri gerekmekte olup, yukarıda yer alan talep Müdürlüğümüz tarafından incelenmiş, ilgili Kanun, Yönetmelik ve Mevzuat hükümlerine uygun olup. konuyla ilgili talebin Yüce Meclisçe görüşülmesini isteyen Başkanlık Makamının İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü çıkışlı 23/09/2021 tarih ve E-67447805-900-7583 sayılı sunuş yazısının okunması üzerine yapılan müzakere sonucunda;
04/10/20212021/119ARŞİVLEME67447805 İnsan Kaynakları ve Eğt. Md.Belediyemizde, Erzurum Valiliği İdari Hizmetler Şube Müdürlüğünün 13.07.2021 tarih ve E-57908855-010.07.02-9795 sayılı yazılarına binaen, Yakutiye Belediye Başkanlığı Enerji Yönetim Birimi Yönergesi hazırlanmış ve Belediye Enerji Yönetim Birimi teşkilat şemasına işlenerek ekte sunulmuştur. Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesi uyarınca bu hususta; yukarıda yer alan talep Müdürlüğümüz tarafından incelenmiş, ilgili Kanun, Yönetmelik ve Mevzuat hükümlerine uygun olup, konuyla ilgili talebin Yüce Meclisçe görüşülmesini isteyen Başkanlık Makamının İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü çıkışlı 24/09/2021 tarih ve E-67447805-900-7607 sayılı sunuş yazısının okunması üzerine yapılan müzakere sonucunda;
12345678
Online Ziyaretçi Sayısı : 3