Beni Hatırla
Meclis Kararları
Ay Bazlı Sorgulama
Gün Bazlı Sorgulama
 
*Tarih Aralığı
-
Karar No
İçerik
Karar Tarihi Karar Numarası Konusu Müdürlük Özet İçeriği
05/11/20182018/174MECLİS ÜYESİNİN İZİNLİ OLMASI38010943 Yazı İşleri Müdürlüğüyoğun olmasından dolayı Üyesi bulunduğu Yüce Meclisin Kasım ayında yapacağı oturuma katılamayacağından, izinli sayılmasını isteyen üyeden Vedat BORULU' nun 05.11.2018 havale tarihli dilekçesinin okunması üzerine yapılan müzakere sonucunda;
05/11/20182018/173MECLİS ÜYESİNİN İZİNLİ OLMASI38010943 Yazı İşleri Müdürlüğüİşlerinin yoğun olmasından dolayı Üyesi bulunduğu Yüce Meclisin Kasım ayında yapacağı oturuma katılamayacağından, izinli sayılmasını isteyen üyeden Nazmi PERKTAŞ' ın 05.11.2018 havale tarihli dilekçesinin okunması üzerine yapılan müzakere sonucunda;
05/11/20182018/172ARŞİVLEME38010943 Yazı İşleri MüdürlüğüMeclis Toplantılarına katılımı sağlamak amacıyla 5393 sayılı Kanunun 29. maddesi kapsamında "Özürsüz veya izinsiz olarak arka arkaya üç birleşim günü veya bir yıl içinde yapılan toplantıların yarısına katılmayan üyenin üyeliğinin düşmesine, savunması alındıktan sonra üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar verilir" ibaresi gereği 2018 yılı içinde katılmadıkları toplantılar ile ilgili kayıtlar incelenmiş ve bazı Meclis Üyelerimizin ilgili kanun maddesine uymadıkları gözlenmiştir. Meclis Üyelerimizden Mahmut Kuzey, Türker Özkara, M. Yavuz Köşklü, Nazmi Perktaş, Fatih İpek'ten savunmaları istenmiş ve yazımız ekinde sunulmuş olup konuyla ilgili talebin incelenmesini isteyen Başkanlık Makamının Yazı İşleri Müdürlüğü çıkışlı 30.10.2018 tarih ve 38010943/804/11/112 sayılı sunuş yazısının okunması üzerine yapılan müzakere sonucunda;
05/11/20182018/171ARŞİVLEME73805963 Park ve Bahçeler MüdürlüğüBelediyemizce şükrüpaşa Mahallesi,Düzgün Market mevkiinde Semt Garajı önündeki yapımı tamamlanan parkımıza "Şehit Kadir Akbulut Parkı" adının verilmesi hususunda, konuyla ilgili talebin incelenmesini isteyen Başkanlık Makamının Park ve Bahçeler Müdürlüğü çıkışlı 15.10.2018 tarih ve 73805963/804 11-160 sayılı sunuş yazısının okunması üzerine yapılan müzakere sonucunda;
05/11/20182018/170KOMİSYON KARARININ KABUL EDİLMESİ42284874 İmar ve Şehircilik MüdürlüğüErzurum İli Yakutiye İlçesi, Çırçır Mahallesi, ada:5609, parsel:2'de kayıtlı bulunan yerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarına Park Alanı olarak işlenmesi talebi için 24/10/2018 tarihinde toplanan İmar Komisyonunda değerlendirilerek, "Komisyonumuz yerinde ve paftasında yapmış olduğu incelemede; Erzurum İli Yakutiye İlçesi, Çırçır Mahallesi, ada:5609, parsel:2'in bulunduğu adada komşu 1 nolu parsel mevcutta yapılaşmıştır. Adadaki diğer 2 nolu parselin cephe ve derinliğinin imar yapılaşma koşullarına uygun olmadığı için parselin Park Alanı olarak planlara işlenmesi Komisyonumuzca kabul edilmiştir." şeklinde karar verilmiştir. Konuyla ilgili talebin incelenmesini isteyen Başkanlık Makamının İmar İşleri ve Şehircilik Müdürlüğü çıkışlı 25.10.2018 tarih ve 42284874/819 01/2184 sayılı sunuş yazısının okunması üzerine yapılan müzakere sonucunda;
05/11/20182018/169KOMİSYON KARARININ KABUL EDİLMESİ42284874 İmar ve Şehircilik MüdürlüğüErzurum İli Yakutiye İlçesi, İstasyon Mahallesi, ada:4714, parsel:7'de kayıtlı bulunan parselin bir kısmının, mevcutta bulunan 7 metrelik yola dahil edilerek 12 metrelik yolun oluşturulması ve ada içerisinde kalan kısmının da Park Alanı olarak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarına işlenmesi talebi için 24/10/2018 tarihinde toplanan İmar Komisyonunda değerlendirilerek," Komisyonumuz yerinde ve paftasında yapmış olduğu incelemede; Erzurum İli Yakutiye İlçesi, İstasyon Mahallesi, ada:4714, parsel:7'de kayıtlı bulunan parselle ilgili ekte sunulan plan değişikliği Komisyonumuzca red edilmiştir.." şeklinde karar verilmiştir. Konuyla ilgili talebin incelenmesini isteyen Başkanlık Makamının İmar İşleri ve Şehircilik Müdürlüğü çıkışlı 25.10.2018 tarih ve 42284874/819 01/2183 sayılı sunuş yazısının okunması üzerine yapılan müzakere sonucunda;
05/11/20182018/168EVRAKIN KOMİSYONA HAVALE DİLMESİ42284874 İmar ve Şehircilik MüdürlüğüErzurum İli, Yakutiye İlçesi, Değirmenler Mahallesi ada:11112, parsel:126'da kayıtlı bulunan gayrimenkulle ilgili 11/07/2018 tarihli Nevzat Utkan ILICALI'ya ait dilekçe ile söz konusu parsel üzerinde Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı olarak planlanması talep edilmektedir. Konunun Yüce Meclisce görüşülmesini isteyen Başkanlık Makamının İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çıkışlı 25/10/2018 tarih ve 42284874/819 01/2180 sayılı sunuş yazısının okunması üzerine yapılan müzakere sonucunda;
05/11/20182018/167EVRAKIN KOMİSYONA HAVALE DİLMESİ42284874 İmar ve Şehircilik MüdürlüğüErzurum İli, Yakutiye İlçesi, Yerlisu Mahallesi parsel:384 (yeni:11558/2), parsel:396(11565/1) ve parsel:824(yeni:11565/2)'de kayıtlı bulunan gayrimenkulle ilgili 29/06/2016 tarihli Salih MODER'e ait dilekçe ile söz konusu yerlerde güneş enerjisi santrali yapılması için hazırlanan Uygulama İmar Planı için Konunun Yüce Meclisce görüşülmesini isteyen Başkanlık Makamının İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çıkışlı 09/10/2018 tarih ve 42284874/819 01/2064 sayılı sunuş yazısının okunması üzerine yapılan müzakere sonucunda;
05/11/20182018/166EVRAKIN KOMİSYONA HAVALE DİLMESİ42284874 İmar ve Şehircilik MüdürlüğüErzurum İli Yakutiye İlçesi, İstasyon Mahallesi, ada:10'da bulunan Ortaokul alanı için 17/09/2018 tarihli Mustafa GÜNGÖR, Ahmet YAĞCI, Bilent İŞ, Behiye DİNLER, İbrahim YILDIRIM, Mustafa ARAS, Ali ÇELEBİ'ye ait dilekçe ile yapılan talebe istinaden İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan 02/10/2018 tarih ve 26901492-750-E.17994122 sayılı "Milli Eğitim Bakanlığı aleyhine kamulaştırma külfeti ortaya çıkacağından ada:10, 382 parselin imar planında Eğitim Tesis Alanı olarak ilan edilmesi ve ada:10 parsel:160-161-162-163-197-198-199-200-201-202-203 nolu parsellerin ise eski plan lejantına uygun olarak planlanması" görüş yazısına göre hazırlanan plan değişikliği için Konunun Yüce Meclisce görüşülmesini isteyen Başkanlık Makamının İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çıkışlı 09/10/2018 tarih ve 42284874/819 01/2059 sayılı sunuş yazısının okunması üzerine yapılan müzakere sonucunda;
03/10/20182018/165BÜTÇE62966346 Mali Hizmetler MüdürlüğüBelediyemiz 2019 Mali Yılı Bütçe tasarısı, 2020-2021 mali yıllarına ait gelir ve gider tahminleri ile 2019 Mali yılı gelir tarifesi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 62. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe yönetmeliğinin 24. maddesine istinaden hazırlanarak Bütçe Kesin Hesap Komisyonuna havale edilmiş olup; komisyonca 01-02-03/10/2018 tarihlerinde görüşülerek rapora bağlanmıştır. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b, 62. maddeleri ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe yönetmeliğinin 27. maddesine istinaden konunun Yüce Meclisce görüşülmesini isteyen Başkanlık Makamının Mali Hizmetler Müdürlüğü çıkışlı 03.10.2018 tarih ve 62966346/222 sayılı sunuş yazısının okunması üzerine yapılan müzakere sonucunda; A) 2019 MALİ YILI BÜTÇE KARARNAMESİ : Yakutiye İlçe Belediyesi 2019 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu, usul, tüzüklere uygun ve gereklerine bağlı kalınarak 18 Madde olarak hazırlanmış olup, işari oyla oylanıp kabul edilmiştir. B) 2019 MALİ YILI GİDER BÜTÇESİ : 2019 Mali Yılı Gider Bütçesi 170.000.000,00 TL olarak hazırlanmış olup, Kurumsal kodlaması yapılan birimlerin fonksiyonel dağılımını 1. Düzeyde işari oyla oylanmış ve kabul edilmiştir. C) 2019 MALİ YILI GELİR BÜTÇESİ : 2019 Mali Yılı Bütçe Gelirleri toplamı 170.000.000,00 TL olarak Gider Bütçesine denk olarak hazırlanmış olup, ekonomik kodlamanın 1. Düzeyinde işari oyla oylanarak kabul edilmiştir. D) 2019 MALİ YILI GELİR TARİFESİ : 2019 Mali Yılı Gelir Tarifesi madde madde işari oyla oylanarak kabul edilmiştir.
12345678
Online Ziyaretçi Sayısı : 5