E-Belediye Uygulaması
Meclis Kararları
Ay Bazlı Sorgulama
Gün Bazlı Sorgulama
 
*Tarih Aralığı
-
Karar No
İçerik
Karar Tarihi Karar Numarası Konusu Müdürlük Özet
03/02/20202020/30KOMİSYON KARARININ KABUL EDİLMESİ42284874 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü KARAR TARIHI : 03/02/2020 KARAR NO : 2020/30 MECLİS BAŞKANI : Dr. Mahmut UÇAR KATİP ÜYELER : Kübra BİLİCİ Yıldırım ASLAN MEVCUT ÜYE SAYISI : 31 KİŞİ KATILAN UYE SAYISI : 29 KİŞİ 06/11/2019 tarihli Musa ALTUNDAŞ adına Tarık YILDIRIM' a ait talep için, 29/01/2020 tarihinde toplanan İmar Komisyonunda değerlendirilerek,Erzurum İli Yakutiye İlçesi, Muratpaşa Mahallesi, ada:7713, parsel:16 'da kayıtlı bulunan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında OK-3 Konut+ Ticaret Alanı olarak görülen taşınmazla ilgili parsel bazlı yapılaşma şartında istenilen değişiklik komisyonumuzca incelenmiş olup; değişiklik ada bazlı değerlendirilerek söz konusu parseli ve batısındaki diğer parselleri de kapsayacak şekilde kat yüksekliği artırılmadan Ok-3 Konut+Ticaret Alanı'ndan B-3 Konut+Ticaret Alanı'na dönüştürülmesi Komisyonumuzca kabul edilmiş olup bu hususun Yüce Meclisce görüşülmesini isteyen Başkanlık Makamının İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çıkışlı 03/02/2020 tarih ve 42284874-105.03-Otomatik sayılı sunuş yazısının okunması üzerine yapılan müzakere sonucunda;
03/02/20202020/29Mevzi İmar Planı42284874 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü KARAR TARIHI : 03/02/2020 KARAR NO : 2020/29 MECLİS BAŞKANI : Dr. Mahmut UÇAR KATİP ÜYELER : Kübra BİLİCİ Yıldırım ASLAN MEVCUT ÜYE SAYISI : 31 KİŞİ KATILAN UYE SAYISI : 29 KİŞİ Erzurum İli Yakutiye İlçesi Şıh Mahallesi, Ada: 4877 Parsel: 15-18-19 gayrimenkuller ile ilgili olarak 03/10/2019 tarihli Turan Oto Cam İnş. Gıda Petrol Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti. 'ye ait dilekçe ile 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planı değişikliği hususunun Yüce Meclisce görüşülmesini isteyen Başkanlık Makamının İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çıkışlı 31/01/2020 tarih ve 42284874-115.02.09-E.64 sayılı sunuş yazısının okunması üzerine yapılan müzakere sonucunda;
03/02/20202020/28Mevzi İmar Planı42284874 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü KARAR TARIHI : 03/02/2020 KARAR NO : 2020/28 MECLİS BAŞKANI : Dr. Mahmut UÇAR KATİP ÜYELER : Kübra BİLİCİ Yıldırım ASLAN MEVCUT ÜYE SAYISI : 31 KİŞİ KATILAN UYE SAYISI : 29 KİŞİ Erzurum İli Yakutiye İlçesi, Çiftlik Mahallesi, I46A10A1A, I46A10A1B, I46A10A1D, I46A10A1C, I46A10A2A, I46A10A2D, I46A05D4D, I46A05D4C, paftalara denk gelen alanda 1/1000 ölçekli Köy Yerleşik Alanı İlave İmar Planı değişikliği hususunun Yüce Meclisce görüşülmesini isteyen Başkanlık Makamının İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çıkışlı 04/02/2020 tarih ve 42284874-105.03-E.135 sayılı sunuş yazısının okunması üzerine yapılan müzakere sonucunda;
03/02/20202020/27Mevzi İmar Planı42284874 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü KARAR TARIHI : 03/02/2020 KARAR NO : 2020/27 MECLİS BAŞKANI : Dr. Mahmut UÇAR KATİP ÜYELER : Kübra BİLİCİ Yıldırım ASLAN MEVCUT ÜYE SAYISI : 31 KİŞİ KATILAN UYE SAYISI : 29 KİŞİ Erzurum İli Yakutiye İlçesi, Soğucak Mahallesi, I46B01C2C, I46B01C3B, I4602D1D, , I46B02D4A,I46B02D4B paftalar; Şıh Mahallesi, I46B01D3D, I46B01D3C paftalar; İstasyon Mahallesi, I46B06A2C, I46B06A3A, I46B06A3B, I46B06A3C, I46B06A3D, I46B06B4A paftalar; Soğukçermik Mahallesi, I46B01C3A, I46B01C3B, I46B01C3C, I46B01C3D, I46B01C4B, I46B01C4C, I46B06B1B, I46B06B1C, I46B06B2A, I46B06B2D, I46B06B4B paftalar; Dadaş Mahallesi, I46A10B2A, I46A10B2B, I46B10B2C, I46A10B2D, I46B06A1A, I46B06A1B, I46B06A1C, I46B06A1D, I46B06A2A, I46B01D4C, I46B01D4D, paftalara denk gelen alanda 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planı değişikliği hususunun Yüce Meclisce görüşülmesini isteyen Başkanlık Makamının İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çıkışlı 31/01/2020 tarih ve 42284874-115.02.09-63 sayılı sunuş yazısının okunması üzerine yapılan müzakere sonucunda;
03/02/20202020/26ARŞİVLEME66602527 Emlak ve İstimlak Müdürlüğü KARAR TARIHI : 03/02/2020 KARAR NO : 2020/26 MECLİS BAŞKANI : Dr. Mahmut UÇAR KATİP ÜYELER : Kübra BİLİCİ Yıldırım ASLAN MEVCUT ÜYE SAYISI : 31 KİŞİ KATILAN UYE SAYISI : 29 KİŞİ Belediyeler,kanunlarla verilen görevleri yerine getirmek suretiyle kamu hizmeti sunan kamu tüzel kişileridir. Belediyenin yaptığı hizmetler, toplumun genel ve ortak ihtiyaçlarını karşılamak için kamu yararı gözetilerek yapılan, sürekli ve düzenli çalışmalardır.Bu çalışmaların kesintiye uğramadan devam edebilmesi amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesinin son fıkrasında; belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirlerinin haczedilemeyeceği hükmüne yer verilmiştir. 5393 sayılı yasanın 15.maddesinde "�. kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan mallarının� haczedilemeyeceği" belirtilmiştir. Anayasanın 127. Maddesinde tanımlanan kamu idaresi Belediyelere 13/07/2005 tarih Ve 25326 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14 ve 15. maddeleriyle ve diğer bir çok kanunlarla insan hayatına beşikten mezara kadar devamlı ve zorunlu çok çeşitli görevler verilmiş ve muhtelif hizmetler yüklemiştir. Belediyeler bu görevleri ve yüklenilen zorunlu hizmetleri yine çeşitli kanunlarla sağladıkları maddi imkânlarıyla yerine getirmektedirler. Belediyelerin maddi kaynakları tanımlamasında para, menkul ve gayrimenkullerin 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin son fıkrasında belirtildiği üzere hiçbir şekilde haczedilemeyeceği hükmüne bağlanmıştır.Bu hükümler doğrultusunda; Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Muratpaşa Mahallesi 223 Ada, 165 nolu parselde kayıtlı 291.897,84 m2 yüzölçümlü taşınmaz ile 223 Ada, 214 nolu parselde kayıtlı 250.000,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın kamu hizmetine tahsisli olmasına ve bu nedenle haczedilemeyeceği hususunun Yüce Meclisce görüşülmesini isteyen Başkanlık Makamının Emlak İstimlak Müdürlüğü çıkışlı 28/01/2020 tarih ve 66602527/819 03/22 sayılı sunuş yazısının okunması üzerine yapılan müzakere sonucunda;
03/02/20202020/25KADRO DEĞİŞİKLİĞİ67447805 İnsan Kaynakları ve Eğt. Md. KARAR TARIHI : 03/02/2020 KARAR NO : 2020/25 MECLİS BAŞKANI : Dr. Mahmut UÇAR KATİP ÜYELER : Kübra BİLİCİ Yıldırım ASLAN MEVCUT ÜYE SAYISI : 31 KİŞİ KATILAN UYE SAYISI : 29 KİŞİ Belediyemiz Norm Kadrosunda münhal bulunan 3 dereceli Zabıta Komiser Yardımcısı kadrosunun 3 dereceli Zabıta Memuru olarak, 3 dereceli Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürü kadrosunun 1 dereceli Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürü olarak, 2 dereceli Temizlik İşleri Müdürü kadrosunun 1 dereceli Temizlik İşleri Müdürü olarak değiştirilmesi ihtiyacı hasıl olmuştur. Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesi uyarınca boş memur kadrolarında, derece değişikliği yapılması hususunda Yüce Meclisçe görüşülmesini isteyen Başkanlık Makamının İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü çıkışlı 23.01.2020 tarih ve 67447805-804 11-70 sayılı sunuş yazısının okunması üzerine yapılan müzakere sonucunda;
03/02/20202020/24KADRO DEĞİŞİKLİĞİ67447805 İnsan Kaynakları ve Eğt. Md. KARAR TARIHI : 03/02/2020 KARAR NO : 2020/24 MECLİS BAŞKANI : Dr. Mahmut UÇAR KATİP ÜYELER : Kübra BİLİCİ Yıldırım ASLAN MEVCUT ÜYE SAYISI : 31 KİŞİ KATILAN UYE SAYISI : 29 KİŞİ Belediyemizde 657 sayılı kanuna tabi olarak istihdam edilen memurlarımızdan 2 personelimizin müktesebi kadro derecesini geçmiştir. Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesi uyarınca dolu memur kadrolarında, derece değişikliği yapılması hususunda Yüce Meclisçe görüşülmesini isteyen Başkanlık Makamının İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü çıkışlı 23.01.2020 tarih ve 67447805-804 11-69 sayılı sunuş yazısının okunması üzerine yapılan müzakere sonucunda;
03/02/20202020/23ARŞİVLEME99992421 Fen İşleri Müdürlüğü KARAR TARIHI : 03/02/2020 KARAR NO : 2020/23 MECLİS BAŞKANI : Dr. Mahmut UÇAR KATİP ÜYELER : Kübra BİLİCİ Yıldırım ASLAN MEVCUT ÜYE SAYISI : 31 KİŞİ KATILAN UYE SAYISI : 29 KİŞİ Belediyemiz araçlarından Müdürlüğümüzde kullanılmakta olan 25 EB 749 plakalı 1992 Model Fatih Marka yakıt tankeri (Motor No: 4BT50700342 Şasi No: F0700206) ekonomik ömrünü doldurmuş olup kullanılamaz durumdadır. 7103 Sayılı Kanun gereğince bu aracın hurdaya ayrılması hususunun Yüce Meclisce görüşülerek Encümene yetki verilmesini isteyen Başkanlık Makamının Fen İşleri Müdürlüğü çıkışlı 21/01/2020 tarih ve 99992421-819 01-56 sayılı sunuş yazısının okunması üzerine yapılan müzakere sonucunda;
03/02/20202020/22ARŞİVLEME62966346 Mali Hizmetler Müdürlüğü KARAR TARIHI : 03/02/2020 KARAR NO : 2020/22 MECLİS BAŞKANI : Dr. Mahmut UÇAR KATİP ÜYELER : Kübra BİLİCİ Yıldırım ASLAN MEVCUT ÜYE SAYISI : 31 KİŞİ KATILAN UYE SAYISI : 29 KİŞİ 5393 sayılı Belediye Kanununun 55 inci maddesi hükmü uyarınca Sayıştay 2018 yılı Denetim Raporu sonuçlarının Meclisimizin bilgisine sunulması hususunun Yüce Meclisce görüşülmesini isteyen Başkanlık Makamının Mali Hizmetler Müdürlüğü çıkışlı 16/01/2020 tarih ve 62966346-8 sayılı sunuş yazısının okunması üzerine yapılan müzakere sonucunda;
03/02/20202020/21ARŞİVLEME62966346 Mali Hizmetler Müdürlüğü KARAR TARIHI : 03/02/2020 KARAR NO : 2020/21 MECLİS BAŞKANI : Dr. Mahmut UÇAR KATİP ÜYELER : Kübra BİLİCİ Yıldırım ASLAN MEVCUT ÜYE SAYISI : 31 KİŞİ KATILAN UYE SAYISI : 29 KİŞİ Belediyeler, kanunla verilen görevleri yerine getirmek suretiyle kamu hizmeti sunan kamu tüzel kişileridir. Belediyenin yaptığı hizmetler, toplumun genel ve ortak ihtiyaçlarını karşılamak için kamu yararı gözetilerek yapılan, sürekli ve düzenli çalışmalardır. Bu çalışmaların kesintiye uğramadan devam edebilmesi amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesinin son fıkrasında; belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirlerinin haczedilemeyeceği hükmüne yer verilmiştir. Anayasanın 127 nci maddesinde tanımlanan kamu idaresi Belediyelere 13.07.2005 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan 5393 sayılı Belediye Kanununun 14 ve 15. Maddeleriyle ve diğer birçok kanunlarla insan hayatına devamlı ve zorunlu çok çeşitli görevler verilmiş ve muhtelif hizmetler yüklenmiştir. Belediyeler bu görevleri ve yüklenilen zorunlu hizmetleri kanunların sağladığı maddi imkânlarıyla yerine getirmektedir. Belediyelerin maddi kaynaklarının tanımlanmasında para, menkul ve gayrimenkullerin 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesinin son fıkrasında belirtildiği üzere hiçbir şekilde haczedilemeyeceği hükmüne bağlanmıştır. Bu hükümler doğrultusunda Belediyemize ait kamu hizmetinde kullanılan Halk Bankasındaki AK005296, AK005297, AK005298, AK005299 ve AK005300 nolu hesaplarının kamuya tahsisli olmasının ve bu nedenle haczedilemeyecek olması hususunun Yüce Meclisce görüşülmesini isteyen Başkanlık Makamının Mali Hizmetler Müdürlüğü çıkışlı 16/01/2020 tarih ve 62966346-7 sayılı sunuş yazısının okunması üzerine yapılan müzakere sonucunda;
12345678
Online Ziyaretçi Sayısı : 5